הגשת בקשה לפשיטת רגל – העילות להגשתה על ידי הנושה

הליך של פשיטת רגל מוכרז במקרים בהם אין ביכולתו של אדם לפרוע את חובותיו, כלומר, במקרים המוכרזים כ"חדלות פירעון". מטרתו העיקרית של הליך זה היא לכנס את נכסיו של החייב, על מנת לממש ולחלק את התמורה המתקבלת עבורם בין הנושים, שלהם הוא חייב. כאשר נושה רואה כי האדם שחייב לו כספים עונה על הגדרת ה"חייב" הוא יכול להגיש בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל.

 

עילות שונות להגשת הבקשה

הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי נושה אפשרית במספר מצבים. במקרים בהם סכום החוב, שאותו חב החייב לנושה הינו מעל לסכום מסוים כפי שקבוע בחוק (מתעדכן בכל שנה) ובמידה והוא נמוך מכך, יכול אותו נושה לצרף לבקשתו נושים נוספים ובתנאי שהסכום הכולל שהתקבל מהחובות אכן עולה על סכום החוב הקבוע בחוק. מצב נוסף, המצדיק גם הוא את הגשת הבקשה על ידי הנושה מתייחס לאופיו של החוב. עם מועד פירעון החוב חלף או שהחייב עתיד לפרוע אותו במועד קבוע, יכול הנושה להגיש את הבקשה. אם לחייב יש זיקה לישראל, בין אם הוא חי בישראל ובין אם שיש לו זיקה אליה לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשה, יכול הנושה להגישה.

 

בבואו לדון בבקשה זו, רשאי בית המשפט לדרוש מהנושה להציג בפניו ראיות לחוב וגם ראיות למעשה פשיטת הרגל, שעליו נסמכת בקשתו. בית המשפט גם יכול להזמין את אותו חייב לתת עדות ואם נוכח כי יש ממש באותה בקשה, ייתן בית המשפט צו לכינוס נכסיו של החייב. יחד עם זאת, אם סבור בית המשפט כי אין לפניו ראיות מספקות לקיומו של אותו חוב או מעשה פשיטת רגל, יכול להחליט לדחות את הבקשה או לסרב לה, וכל זאת בהתאם לנסיבות המקרה.

 

הוגשה נגדכם בקשה לפשיטת רגל? משרד אלקוני הוא הכתובת הנכונה לפנות אליה. המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ומציע פתרונות משפטיים, לרבות במקרים של פשיטת רגל וחובות גבוהים. לקבלת פרטים נוספים בטלפון, התקשרו ל – 03-5178751

 

לפרטים נוספים בנושא: עורך דין פשיטת רגל